Fine spherical okimono – Ivory – Japan – Meiji period (1868-1912)

Exceptionally fine Ivory okimono as a spherical okimono, Meiji period (1868-1912).
This okimono is carved in great detail.
This okimono has a diameter of 5.4 cm

By admin